“ျမန္မာနုုိင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ေဆးပညာဆိုင္ရာဘြဲ႕ ရရွိသူမ်ား အတြက္ (၁)ႏွစ္သင္ယူရမည္႔ အဂၤလန္ေဆးပညာဆိုင္ရာဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား CROWN Education တြင္ေလ်ာက္ထားနိုုင္” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ျမန္မာနိုုင္ငံမွဆရာဝန္ဘြဲ႔ရမ်ားသို႔မဟုတ္ေဆးပညာဆိုင္ရာဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိထားေသာ သူမ်ားအတြက္ အဂၤလန္တြင္ တစ္ႏွစ္ပညာသင္ယူရမည္႔ ေအာက္ပါ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႔မ်ားကိုCROWN Education ရန္ကုန္ႏွင္႔ မႏၱေလးရံုးမ်ားတြင္ ေလ်ာက္ထားနိုုင္ပါသည္။.ေလ႔လာသင္ယူနိုုင္မည္႔ဘြဲလြန္သင္တန္းမ်ားမွာ….■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.‪#‎Cardiology‬ and Stroke, MSc‪#‎Dermatology‬ Skills and Treatment, Msc/PgD,Pgc‪#‎Medical‬ and Healthcare Simulation, MSc/PgD/PgC‪#‎Child‬ Health‪#‎Clinical‬ Nutrition/Human Nutrition#Medical Genetics and Genomics‪#‎MSc‬ Diabetes#MSc Health Studies (Advance Diabetes Care)‪#‎Master‬ of Public Health ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။.‪#‎University‬ of Glasgow (UK) ႏွင္႔ University of Hertfordshire(UK) တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ေလ႔လာသင္ယူရမည္႔ အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားအတြက္IELTS 6.5 ရရွိရန္အနည္းဆံုးလိုအပ္ျပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ဆက္စပ္သည္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ သို႔ မဟုတ္(၂)ႏွစ္ လိုအပ္ပါသည္။.(CROWN Education သို႔ ဝန္ေဆာင္ခ၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးအပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ဗီဇာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ အဂၤလန္တြင္ေနထိုင္ေရးအတြက္စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ပါဝန္ေဆာင္မွုုေပးပါသည္။‪#‎IELTS‬ ရမွတ္မရွိေသးသူမ်ား CROWN Education တြင္ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။).ဝင္ခြင္႔ေလ်ာက္ထားရန္ႏွင္႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားစံုစမ္းရန္ျမန္မာနိုုင္ငံကိုယ္စားလွယ္■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■CROWN Education (Yangon)အမွတ္(၂၇ဝ)၊ ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊ဖုန္း ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊ဝ၉- ၅၀၈၅-၁၈၅၊ ၊ ၀၉-၇-၉၉၉-၉၉၉-၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုုင္ပါသည္၊၊.CROWN Education (Mandalay)ရံုးခြဲတည္ရွိရာ အခန္း၊ (၁၁၉ )၊ Hotel Mandalay၊အမွတ္ ၆၅၂၊၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင္႔ ၃၈ လမ္းၾကား၊ဖုန္း၊၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈၊ ဝ၂-၇၂၆၃၆ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၁၉ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။