“အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕စီမံခန္႕ခြဲမွုဘာသာရပ္မ်ား ၏အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြ” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ .

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ-❑ အခုေခတ္နည္းပညာပုိင္းေတြမွာအခ်ိန္နဲ႕တစ္ေျပးညီတုိးတက္လာျပီျဖစ္တဲ႕အတြက္လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာလုိအပ္တဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမွုပညာရပ္ေတြကို ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိရွိ ေပါင္းစပ္အသုံးခ်မလဲ❑စီမံခန္႕ခြဲမွုပညာရပ္ေတြကိုေကာင္းေကာင္းသင္ယူအသုံးခ်တတ္တဲ႕အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အတြက္ အနာဂတ္္မွာဘယ္လုိအခြင္႔အေရးေတြရနုိင္မလဲ❑ ေအာင္ျမင္တဲ႕ Engineering Manager တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕စီမံ ခန္႕ခြဲမွုပညာရပ္မ်ား❑ Coventry University မွေပးအပ္မယ္႕MSc in Engineering Business Managementအေၾကာင္းေတြနဲ႔.....စီမံခန္႕ခြဲမွုပညာမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းတက္ေရာက္သင္ယူလုိတဲ႕ျမန္မာနုိင္ငံမွဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ စီးပြားေရးနဲ႕အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းျပီး အဂၤလန္နုိင္ငံ CoventryUniversity မွေပးအပ္မယ္႕ Master of Science in EngineeringBusiness Management ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီကိုစကာၤပူ Psb Academyတြင္တက္ေရာက္နုိင္ဖုိ႕အတြက္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.စတဲ႕အေၾကာင္းအရာေတြကိုေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ေဆြးေႏြးမည္႔သူ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■Dr. Tan Boon LeingAcademic Director, School of Postgraduate StudiesPsb Academy, Singapore.ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ ေန႔ရက္ - ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၅) ၊ စေနေန႔။❑ အခ်ိန္ - ေန႔လည္ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီထိ❑ ေနရာ - Yadana 3 Ballroom, Park Royal Hotelမွာေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ ပက္သက္၍အေသးစိတ္စုံစမ္းရန္■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■CROWN Education (Yangon)အမွတ္(၂၇ဝ)၊ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊☎ ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊☎ ဝ၉- ၄၅၀-၀၁၀-၀၂၀၊☎ ၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုုင္ပါသည္၊၊.CROWN Education (Mandalay)အခန္း၊ (၁၁၉)၊ Hotel Mandalay၊အမွတ္ ၆၅၂၊၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင္႔ ၃၈ လမ္းၾကား၊ ဖုန္း☎ ၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈၊☎ ၀၉ ၄၅၀ ၂၀၀ ၀၈၀☎ ဝ၂-၇၁၅၈၂ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၁၉ တို႔တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။