ထိုင္းႏိုင္ငံ Mahidol University မွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ scholarship အစီအစဥ္ (2016-2017 academic Year)

 ထိုင္းႏိုင္ငံ Mahidol University မွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ scholarship အစီအစဥ္ (2016-2017 academic Year) - scholarship အေရအတြက္ - 100 ေယာက္- Master ႏွင့္ PhD သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အက်ံဳးဝင္- scholarship သည္ Partial scholarship ျဖစ္၏(scholarship မည္၍မည္မွ် cover ျဖစ္မည္ကို သက္ဆိုင္ program မ်ားမွဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။)- စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ရန္ကုန္ Chatrium Hotel တြင္ 9 July 2016 ရက္ေန႔ နံနက္ 9 နာရီမွ ေန႔လည္ 1း00 နာရီထိ program director မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံု အင္တာဗ်ဴး ႏိုင္မည္႔ အခြင့္အေရး႐ွိပါသည္။- အင္တာဗ်ဴးရန္အတြက္ active recruitment registration form https://goo.gl/UnpYkg ကိုျဖည့္ျပီး gradinter@mahidol.ac.th သို႔ 8 July 2016 မတိုင္မီျပန္လည္ပို႔ေပးပါရန္။အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္. www.grad.mahidol.ac.th/pgscholarship2016/ သို႔မဟုတ္ gradinter@mahidol.ac.th သိုု႔ဆက္သြယ္ပါရန္။- scholarship အစီအစဥ္ျဖင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ program မ်ားကေတာ့...Group 1: Life Sciences and Health SciencesPh.D. in Medical Anatomy, Medical Microbiology, Medical Biochemistry and Molecular Biology, Pharmacology, Immunology, Medical Physiology, Clinical Epidemiology, Translational Medicine, Public Health Microbiology, Environmental Technology, Occupational Health and Safety, Clinical Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry, Biopharmaceutical Sciences, Social Economic and Administrative Pharmacy, Phytopharmaceutical Sciences, Medical Technology, Oral Biology, Dental Biomaterials Science, Nursing, Tropical Medicine, Clinical Tropical Medicine, Veterinary Science, Physical Therapy, Dr. P.H.M.Sc. in Medical Microbiology, Medical Biochemistry and Molecular Biology, Medical Bioinformatics, Medicine, Pharmacology, Immunology, Surgery, Medical Physiology, Health Informatics, Clinical Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry, Pharmacology and Biomolecular Science, Nutraceuticals and Functional Foods, Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry, Biopharmatical Science, Social Economic and Administrative Pharmacy, Phytopharmaceutical Sciences, , Medical Technology, Radiological Technology, Oral Biology, Orthodontics, Implant Dentistry, Dentistry, Biomedical and Health Informatics, School Health, Tropical Medicine, Plant Sciences, Medical EpidemiologyM.C.T. M., M.C.T.M. in Tropical Pediatrics, M.P.H.M., M.P.H., M.N.S.Group 2: Applied Sciences and EngineeringPh. D. in Anatomy and Structural Biology, Mathematics, Chemistry, Microbiology, Biochemistry, Biology, Biotechnology, Pathobiology, Toxicology, Physics, Pharmacology, Exercise Science, Polymer Science and Technology, Materials Science and Engineering, Physiology, Environment and Resource Studies, Logistics and Engineering Management, Integrated Chemical Engineering,Biomedical Engineering, Environmental and Water Resources Engineering, Sport Science, Molecular Medicine Computer Science, Science and Technology Education, Systems Bioscience, Neuroscience, Molecular Genetics and Genetic EngineeringM.Sc. in Anatomy and Structural Biology, Applied Mathematics, Chemistry, Microbiology, Biochemistry, Environmental Biology, Biotechnology, Forensic Science, Pathobiology, Toxicology, Physics, Pharmacology, Polymer Science and Technology, Materials Science and Engineering, Physiology, Exercise Science, Environmental Management and Technology, Integrated Chemical Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering, Environmental and Water Resources Engineering, Science and Technology Education, Neuroscience, Molecular Genetics and Genetic Engineering, Nutrition and Dietetics, Food Science for NutritionGroup3: Social Sciences and HumanitiesPh.D. in Buddhist Studies, Health Social Science, Educational Management, Demography, Religious Studies, Music, Multicultural Studies, Human Rights and Peace StudiesM.A. in Health Social Science, Population and Social Gerontology, Population and Reproductive Health Research, Religious Studies, Music, Applied Linguistics, Human Rights, Human Rights and DemocratisationM.Ed. in Educational Management, M.M. in Tourism and Hospitality Management, M.B.A. in Business Modeling and Development(Credit to: Ko Aung Win Htun)